EVOLUTION OF THE SCIENTIFIC PARADIGM OF INNOVATIVE THEORY

Authors

  • L. Tieshеva V. N. Karazin Kharkiv National University
  • S. Vovchok Sumy National Agrarian University

Keywords:

innovations, innovative development, innovative theories, economic cycles, institutional transformations, the role of knowledge.

Abstract

The existing theoretical approaches to determining the nature of innovation, scientific and technological development, cyclical economy and the role of innovation in overcoming depression in the economic cycle are considered.

The following theories are considered: subjectivist theories of innovation development, theories of cyclical crises, investment theory of cycles, the theory of "long waves" M. Kondratiev, economic theory of industrial innovation, theory of technological structure, theory of cyclicality, theory of technological stalemate, theory of life cycle of innovation, technological -product theory, innovation theory of A. Kleiknecht, innovation-investment theory, theory of innovation diffusion rate, theory of "demand pressure", theory of spatial diffusion of innovations, theory of growth poles, theory of "center-periphery", theory of spatial cluster, theory of human capital, theory of intellectual technology, theory of subversive innovations, theory of innovative economy of entrepreneurial type, theory of technocracy, theory of stage of economic growth, theory of industrial-technocratic society, theory of economic integration. Based on the analysis, key

Author Biographies

L. Tieshеva , V. N. Karazin Kharkiv National University

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Management

S. Vovchok , Sumy National Agrarian University

Senior Lecturer, Department of Public Administration and Administration

References

Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры. Москва: Прогресс, 1982. 456 с.

Freeman C., Soete L. The Economics of Industrial Innovation; [3-d edition]. L. : Pinter, 1997. 256 p.

Богашко О. Л. Еволюція теоретичних підходів до інноваційного розвитку в економічній науці. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2013. № 2 [22]. С. 23-29.

Глазьев С. Ю. Экономическая теория технического развития: монография. М. : Наука, 1990. 232 с.

Яковец Ю. В. Эпохальные инновации ХХІ века : монографія. М. : Экономика, 2004. 86 с.

Білецький О. В. Формування і використання людського капіталу в інноваційній економіці. Спеціальність 08.00.07 – демографія, економіка праці соціальна економіка і політика. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Вінниця, 2016. Донецький національний університет. 225 с.

Колодійчук А. В. Новітні теорії інноваційного розвитку промисловості. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2012. Вип. 8. С. 123-126.

Шевчук О. А., Патлай М. О. Теорія «стадій економічного зростання» В. Ростоу. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій". December 18, 2019. КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Буряк Є. В. Генезис суспільного прогресу та теорія інтеграції: знання в перспективному розвитку підприємств та регіонів. Економіка і організація управління. Зб. наук. праць. Вінниця: ДонНУ ім. Василя Стуса, 2019. Вип. № 4(36). С. 92-100.

Рилач Н.М. Формування інноваційної парадигми: ретроспектива і сучасність. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2016. Випуск 127 (частина І). С. 138-148.

Федотов А. А. Основные концепции инновационного развития: исторический анализ. Вісник Донецького національного університету.

Серія В : Економіка і право. Вип. 2. 2008. № 2. С. 203–208.

Муляр О. Д. Еволюція теорії інновацій та її розвиток в аграрній сфері виробництва. Вісник ЖНАЕУ. 2011. № 2, т. 2. С. 50–61.

Гелбрейт Дж. Экономические теории и цели общества; пер. с англ. Москва: Прогресс, 1979. 430 с.

Лапко О.О. Інноваційна діяльність у системі державного регулювання. Київ: Ін-т екон. прогнозув. НАН України, 1999. 294 с.

Published

2021-03-23

Issue

Section

Статьи