PRIORITY DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF PUBLIC GOVERNANCE IN THE FIELD OF HEALTHCARE

Authors

  • M. Makarenko Taras Shevchenko National University of Kyiv

Keywords:

health care, public administration, medical services, transformation of public health care

Abstract

The article examines the transformation processes in the global medical industry as a result of the development of new technologies that open up new opportunities in the provision of medical care and health care. It is substantiated that in Ukraine digital transformations are one of the priority directions of healthcare reform; A prerequisite for achieving this goal is the creation of a national Electronic Health Record system, which will make structural changes in the health care system, meet the needs of the population in new medical services and their availability.

Author Biography

M. Makarenko , Taras Shevchenko National University of Kyiv

Candidate of Medical Sciences, Director of MM-Dental Clinic,  candidate for the degree of Doctor of Science

References

EU Health Programme. URL : https://ec.europa.eu/health/funding/ programme_en#:~:text=The%20EU%20Health%20Pr ogramme%20outlines,for%20which%20is%20good%20health.

Korobchanskyi P. O., Zavhorodnii I. V. Sanitarno-hihiienichni aspekty vprovadzhennia suchasnykh tsyfrovykh tekhnolohii v medychnu ta osvitniu haluzi Ukrainy. URL : http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/26396/1/.pdf

Tsyfrova adzhenda Ukrainy – 2020. URL : https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf

Clinical Decision Support Systems: How They Improve Care and Cut Costs. URL :https://www.altexsoft.com/blog/clinical-decisionsupport-systems/

Hriadil T.I. Internet rechei yak novyi vektor rozvytku suchasnoi medytsyny. Medytsyna KhKhI stolittia: perspektyvni ta priorytetni napriamy naukovykh doslidzhen: Zb. materialiv mizhnar. nauk.prakt. konf.(m. Dnipro, 22–23 lypnia 2016 r.). Dnipro: Orhanizatsiia naukovykh medychnykh doslidzhen «Salutem», 2016. С. 11–14.

Pro chvalennia Kontseptsii pozvytku tsyfpovoi ekonomiky ta cucpilctva Ukpainy na 2018–2020 poky ta zatvepdzhennia planu zaxodiv shchodo yii realizatsii: Pozpopiadzhennia KMU vid 17 cichnia 2018 p.№67-p.

Pro zakhody shchodo stvorennia yedynoi derzhavnoi bazy danykh medychnykh ohliadiv pevnykh katehorii osib v systemi okhorony zdorovia : nakaz MOZ vid 10 sichnia 2017 roku N 18. URL : http://search.ligazakon.ua /l_doc2.nsf/link1/MOZ26926.html

Liha. Novyny. E-maliuk. URL : https://uanews.liga.net/ society/news/e-malyuk-z-1-sichnyamojna-budeotrimati-10-elektronnih-poslug

Top 5 napriamkiv rozvytku eHealth u naiblyzhchykh 5 rokiv. URL: https://ehealth.gov.ua/2020/10/20/top-5-napryamkivrozvytku-ehealth-na-najblyzhchyh-5-rokiv/

Robot Makes History by Passing Medical Licensing Exam URL: https://interestingengineering.com/robotmakeshistory-by-passing-medical-licensing-exam

V. I. Zhuravel, T. Yu. Tkachuk, D. S. Borkovskyi. Internet rechei u systemi medychnoi dopomohy: mozhlyvosti ta bezpeka. Aktualni problemy klinichnoi ta profilaktychnoi medytsyny. 2019. Т. 3, № 1-2. С. 5-12. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/akprkl_2019_3_1-2_3.

Downloads

Published

2021-04-15

Issue

Section

Статьи