SHORT-TERM BANK LENDING MECHANISM

Authors

  • T. Yevenko National university of Life and Environmental sciences of Ukraine

Keywords:

bank lending, banks, financial security, credit risk, lender, credit funds.

Abstract

The article is devoted to the study of the peculiarities of bank lending to domestic enterprises at the present stage. The article provides a critical analysis of bank lending to Ukrainian enterprises. The mechanism of bank lending is explained as a phased process of lending. The stages of the bank's credit process for providing loans to enterprises are highlighted.

Author Biography

T. Yevenko, National university of Life and Environmental sciences of Ukraine

candidate of economic sciences, senior teacher of department of finances

References

Bondar, O.P.. Kredytuvannja nacelennja na cpozhyvchi potreby: avtoref. dyc. ... kand. ekonom. nauk : cpec. 08.04.01-financy, ghroshovyj obigh i kredyt/ O. P. Bondar; Kyjivcjkyj nacionaljnyj ekonomichnyj univercytet. - K.: [B. V.], 2012.

Zhukova N.K. Bankivcjkyj kredyt u zabezpechenni ekonomichnogho rozvytku derzhavy / N.K. Zhukova // Formuvannja rynkovyx vidnocyn v Ukrajini.- 2013.- # 1.- C.25-28

Inctrukcija z buxghaltercjkogho obliku kredytnyx, vkladnyx (depozytnyx) operacij ta formuvannja i vykoryctannja rezerviv pid kredytni ryzyky v bankax Ukrajiny vid 15.09.2004 # 435 [Elektronnyj recurc]. – Rezhym doctupu : http://zakon.nau.ua/

Myroclavcjkyj, C. V. Shhodo percpektyv rozshyrennja cfery vykoryctannja vekceliv v Ukrajini/ C. V. Myroclavcjkyj //Pravovyj vicnyk Ukrajincjkoji akademiji bankivcjkoji cpravy. - 2012. - N 1. - C. 114-117.

Myroclavcjkyj, C. V.. Okremi pytannja avaljuvannja vekceliv u cuchacnij bankivcjkij praktyci v kontekcti rozvytku bankivcjkoji cyctemy Ukrajiny/ C. V. Myroclavcjkyj //Problemy i percpektyvy rozvytku bankivcjkoji cyctemy Ukrajiny: zbirnyk tez dopovidej XIV Vceukrajincjkoji naukovo-praktychnoji konferenciji (27-28 zhovtnja 2011 r.) : v 2 t./ gholov. red. A. O. Jepifanov. - Cumy: DVNZ "UABC NBU", 2011. - T. 2. - C. 53-55

Ocinka kredytocpromozhnocti ta invectycijnoji pryvablyvocti cub'jektiv ghocpodarjuvannja : monoghrafija / [A.O. Jepifanov, N.A. Dextjar, T.M. Meljnyk, I.O. Shkoljnyk ta in.] ; za red. d-ra ekon. nauk A.O. Jepifanova. – Cumy : UABC NBU, 2013. – 286 c.

Ctatyctychni vypucky [Elektronnyj recurc]. – Rezhym doctupu: http://www.bank.gov.ua/Statist/index.htm.

Cymbal M.A. Analiz financovogho ctanu pozychaljnyka jak neobxidna umova orghanizaciji bankivcjkogho kredytuvannja // Vicnyk Ukrajincjkoji akademiji bankivcjkoji cpravy.- 2000.- # 1.- C.53-55

Shhodo orghanizaciji ta funkcionuvannja cyctem ryzyk-menedzhmentu v bankax Ukrajiny [Elektronnyj recurc] : metodychni rekomendaciji, cxvaleni Poctanovoju Pravlinnja NBU vid 02 cerpnja 2004 # 361. – Rezhym doctupu : http://zakon.nau.ua/doc/?uid.

Published

2021-04-15

Issue

Section

Статьи