WORLD PRACTICE OF APPLYING PUNISHMENT IN THE FORM OF LIFE IMPRISONMENT

Authors

  • A. Bogatyrоv Lviv University of Trade and Economics
  • O. Mykhailyk Private Joint-Stock Company «Higher education institution «Interregional Academy of Personnel Management»

Keywords:

life imprisonment, punishment, international, normative legal act, decision, European Court of human rights.

Abstract

The content of the punishment in the form of life imprisonment was explored in the article. International normative legal acts and agreements regulating the procedure and conditions for fulfilling and serving the punishment in the form of life imprisonment, defining the rights and freedoms of persons convicted to this type of punishment and so on were described. The practice of decision-making by the European Court of human rights regarfing convicted persons to life imprisonment in some European countries was analyzed in the article.

Author Biographies

A. Bogatyrоv , Lviv University of Trade and Economics

doctor of Law, associate professor of  the Department of state and law theory 

O. Mykhailyk , Private Joint-Stock Company «Higher education institution «Interregional Academy of Personnel Management»

doctor of law, professor of  the Department of law enforcement and anti-corruption activities 

References

Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями : правила, прийняті Генеральною Асамблеєю ООН від 30 серпня 1955 р .URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_212#Text (дата звернення: 25.03.2021)

Марчук В. Т. Проблеми кримінальноправової регламентації довічного позбавлення волі. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». Вип. № 4. 2019. 184 с.

Кобец П. Н. Международный опыт и практика применения пожизненного лишения свободы. Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2008. № 5. С. 35–41. 4. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96 -%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення:25.03.2021)

Про міжнародні договори України : Закон України від 29 черв. 2004 р. № 1906-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text (дата звернення: 25.03.2021)

Протокол № 6 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари : Міжнародний документ від 28 квіт. 1983 р. № 6. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_802#Text (дата звернення: 25.03.2021)

Справа «Бігун проти України» (Заява № 30315/10) : рішення Європейського суду з прав людини від 21 берез. 2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_d50#Text (дата звернення: 25.03.2021)

Про захист прав людини і основоположних свобод : Конвенція Ради Європи від 4 лист. 1950 р. (ратифіковано Законом України від 17 липня 1997 р.

№ 475/97-ВР). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#n54 (дата звернення: 25.03.2021)

Про внесення змін до Кримінальновиконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів : Закон України від 8 квіт. 2014 р. № 1186VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1186-18#n203 (дата звернення: 25.03.2021)

The Case of Khoroshenkо v. Russia (App. № 41418/04) : decision of The European Court of Human Rights by 30 June 2015. URL: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-156006%22]} (дата звернення: 25.03.2021)

Справа «Бєляєв та інші проти України» (Заява № 34345/10 та 2 інші заяви) : рішення Європейського суду з прав людини від 6 черв. 2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_d89#Text (дата звернення: 25.03.2021)

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо скасування довічного позбавлення волі для жінок) : проєкт Закону України від 20 червн. 2019 р. № 10392. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66094 (дата звернення: 25.03.2021)

Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків : Закон України від 8 верес. 2005 р. № 2866-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2866-15#Text/ (дата звернення: 25.03.2021)

The Case of Khamtokhu and Aksenchik v. Russia (App. № 60367/08 and 961/11) : decision of The European Court of Human Rights by 13 May 2014.

URL: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%220

-144794%22]} (дата звернення: 25.03.2021) 15. The Case of T.P. and A.T. v. Hungary (App. № 37871/14 and 73986/14) : decision of The European Court of Human Rights by 4 October 2016. URL: https://hudoc.echr.coe.int/rus#{%22tabview%22:[%22 document%22],%22itemid%22:[%22001-166491%22]} (дата звернення: 25.03.2021)

The Case of Harakchiev and Tolumov v. Bulgaria (App. № 15018/11 and 61199/12): decision of The European Court of Human Rights by 8 July 2014.

URL: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-145442%22]} (дата звернення: 25.03.2021) 17. The Case of László Magyar v. Hungary (App. № 73593/10): decision of The European Court of Human Rights by 20 May 2014. URL: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-144109%22]} (дата звернення: 25.03.2021)

Справа «Петухов проти України (№ 2)» (Заява № 41216/13) : рішення Європейського суду з прав людини від 12 берез. 2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_d98#Text (дата звернення: 25.03.2021) Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини : проєкт Закону України від 3 верес. 2020 р. № 4049. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf35

=69827 (дата звернення: 25.03.2021)

Downloads

Published

2021-04-15

Issue

Section

Статьи