THE PROBLEM OF STUDYING OF THE CHURCH ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING ART OF ARTSAKH OF THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY AND THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY ON THE PAGES OF THE EASTERN ARMENIAN PERIODICAL PRESS

Authors

  • M. Harutyunyan Institute of History of NAS RA

DOI:

https://doi.org/10.31618/ESSA.2782-1994.2021.1.72.110

Keywords:

culture, architecture, sculpture, decorative sculpture, Varanda, Khachen, Amaras Monastery, Gandzasar Monastery, Shushi, Aguletsots Church

Abstract

Our scientific research is dedicated to the study of the church architecture and urban art of Artsakh of the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century which is based on valuable materials published in the pages of the periodical press of Eastern Armenian. The article shows with undeniable facts that along with other branches of the Armenian culture the architecture and urban planning art developed in Artsakh during the period. Many magnificent architectural monuments, public buildings, printing houses, schools and other cultural centers were built. Previously built architectural monuments continued their activities in that period as well, some of which were renovated in the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century. 

Among the historical and cultural values Dadivank (Khota Monastery or Charektar Monastery), the monastery of Amaras, the monastery of Gandzasar, the monastery of St. Hakoba, St. George Monastery (in the Khachen province), St. Yeghishe Monastery (in the Javanshir province), St. Ghondeants Monastery (Ghondik - desert, built in Varanda, near the village of Avetaranots), Gtich or Gtchavanq (in the Dizak province, near the village of Togh), Spitak Khach Monastery (in Dizak), Yerits Mankants Monastery, Inn Masants Monastery are known. And among the Armenian cultural centers are the Diocesan School of Shushi, the Realakan College, the Hripsimyan and Girls' Schools of Shushi, the Khandamiryan Theater Building, the Printing Houses of Metropolitan Baghdasar, Mirzajan Mahtesi Hakobyants, Bagrat Ter Sahakyan, Melkon Babajanyan, etc.. 

Author Biography

M. Harutyunyan, Institute of History of NAS RA

Candidate of Historical Sciences,  Senior Researcher

References

Barkhudaryan S., Divan of Armenian lithography, vol. 5, Yerevan, 1982 (Բարխուդարյան Ս., Դիվան հայ վիմագրության, հ. V, Երևան, 1982).

Barkhudaryants M., Artsakh, Baku, 1895(Բարխուդարեանց Մ., Արցախ, Բաքու, 1895).

Balayan V., History of Artsakh, Yerevan, 2002 (Բալայան Վ., Արցախի պատմություն, Եր., 2002).

Grigoryan H., Harutyunyan G, The Realakan of Shushi, Yerevan, 2001(Գրիգորյան Հ., Հարությունյան Գ., Շուշիի Ռեալականը, Եր., 2001).

History of the Armenian people, Yerevan, 1981, vol. 6 (Հայ ժողովրդի պատմություն, Եր., 1981, հ. 6).

Harutyunyan H., Shushi, newly discovered materials on the history of the city, Stepanakert, 2002 (Հարությունյան Հ., Շուշի. նորահայտ նյութեր քաղաքի պատմության մասին, Ստեփանակերտ, 2002).

Harutyunyan M., Cultural life in Nagorno Karabakh (Artsakh) in the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century, Yerevan, 2010 (Հարությունյան Մ., Մշակութային կյանքը Լեռնային Ղարաբաղում (Արցախում) 19 -րդ դարի երկրորդ կեսին և 20-րդ դարի սկզբին, Եր., 2010).

Hasratyan M., The School of Armenian Architecture of Artsakh, Yerevan, 1992. (Հասրաթյան Մ., Հայկական ճարտարապետական Արցախի դպրոցը, Եր., 1992).

Leo, History of the Armenian Diocesan Theological School of Karabakh 1838-1913, Tbilisi, 1914 (Լեո, Պատմություն Ղարաբաղի հայոց Թեմական Հոգևոր Դպրոցի 1838-1913, Թիֆլիս, 1914).

Voskian H., The Monasteries of Artsakh, Vienna, 1953 (Ոսկեան Հ., Արցախի վանքերը, Վիեննա, 1953).

The architecture of the church of St. Amenaprkich of Ghazanchetsots of Shushi, “Shushi as a center of Armenian civilization”, conference materials, Yerevan, 2007(Շուշիի Ղազանչեցոց Սբ. Ամենափրկիչ եկեղեցու ճարտարապետությունը, «Շուշին հայոց քաղաքակրթության օրրան», գիտաժողովի նյութեր, Եր., 2007).

''Journal of Social Sciences'' (Լրաբեր Հասարակական Գիտություններ), 1975, № 5.

"Ararat", 1896, N 1.

"Ararat", 1895, N 10.

"Azgagrakan Handes", 1897, N 2.

"Ardzaganq", 1886, N 44, November 30.

"Ardzaganq", 1886, N 11, March 23.

"Nor Dar", 1903, N 76, May 6.

"Nor-Dar",1893, N 17, January 30.

"Nor-Dar",1903, N 48, March 13.

"Nor-Dar", 1894, N 111, July 1.

"Mshak", 1896, N 87.

"Taraz", 1919, N 1-12.

"Taraz", 1891, N 13.

"Taraz", 1892, N 40, October 18.

"Taraz", 1913, N 7-8.

"Haykakan Ashxarh", 1874, N 1-2.

"Literary newspaper", December 1, 1989.

"Karabakh", 1911, N 7, N 10, N 13,

"Karabakh", 1912, N 1, N 2, N 9, N 13.

"Karabakh", 1912, N 3, January 12.

Downloads

Published

2021-09-14

Issue

Section

Статьи