DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS IN ART CLASSES

Authors

  • T. Forostyuk Public higher education institution «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University»
  • V. Forostyuk Public higher education institution «Pereyaslav- Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University»

Keywords:

professional training, training of future teachers, educational process, creative activity, creative abilities.

Abstract

The article reveals the peculiarities of the development of creative abilities of students in classes of fine arts. The scientific works on the problem have been analyzed. The actuality of this problem has been proved.

Author Biographies

T. Forostyuk , Public higher education institution «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University»

Cand. Sc., associate professor, associate professor of pedagogy, theory and methodology of elementary education

V. Forostyuk , Public higher education institution «Pereyaslav- Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University»

Lecturer of the Department of pedagogy,  theory and methodology of elementary education

References

Волков И. П. Много ли в школе талантов? // Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Педагогика и психология». № 5. М.: Знание, 1989. 80 с.

Довідник з педагогіки і психології: Навчальний посібник для викладачів, аспірантів та студентів педагогічних навчальних закладів / О. В. Скрипченко,Т. М. Лисянська, Л. О. Скрипченко. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2002. 216 с.

Кириченко М. А., Кириченко І. М. Основи образотворчої грамоти: Навч. посіб. Київ: Вища шк., 2002. 190 с.

Кузь В. Г. Сільська школа: перспективи розвитку // Матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції (Київ, 14-15 квітня 1999 року). Київ: ВБФ «Школа майбутнього», 2000. С. 172-184.

Національна доктрина розвитку освіти. Книга керівника навчально-виховного закладу. Нормативні та інструктивно-методичні документи Міністерства освіти і науки України. Харків: Торсінг плюс, 2006. С.82-96.

Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.; За ред. О. М. Пєхоти. Київ: Видавництво А. С. К., 2003. 255 с.

Педагогическая психология / Под ред. Н. В. Клюевой. М.: Владос-Прес, 2003. С. 340.

Розвиток творчих здібностей майбутніх вчителів образотворчого мистецтва в процесі вивчення фахових дисциплін [Електрон. ресурс]. –

Режим доступа:https://www.google.com/url=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiEz5nGpoDvAhVL2SoKHfxSBg0QFjAAegQIBBAD&url=http%3A%2F%2Fwww.irbisnbuv.gov.ua%2Fcgibin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DARD%26P21DBN%3DARD%26Z21ID%3D%26Image_file_name%3DDOC%2F2011%2F11MOYAFD.zip%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1&usg=AOvVaw3C9_KEcPCdstyKGPcpt_Ku

Розвиток творчих здібностей студентів – запорука успішного розвитку суспільства / [Електр он.ресурс]. Режим доступа:http://ru.osvita.ua/school/ lessons_summary/edu_technology/28017/

Розвиток художньо-творчих здібностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва на матеріалі портретного жанру / [Електрон.

ресурс]. Режим доступа:https://dspace.udpu.edu.ua/b itstream/6789/536/1/МУЗИКА%20О%20Розвиток%20художньо-творчих%20здібностей%20.pdf

Ситник В. І. Художня праця та образотворче мистецтво // Бібліотечка вчителя початкової школи. 2001. № 9. С. 2-4.

Published

2021-04-15

Issue

Section

Статьи